حتما بخونین!!!!!!

بعضیے ها شورشو در اوردن دیگه کد هارو کپیے میکنن و باهاشون پول در میارن

اصلا از اینکار خوشم نمیاد خودمم میتونستم این کارو کنم ولیے خواستم 

به مردم یه کمکیے کنم ولیے انگار دارن سو استفاده میکنن

در صورت دیدن اطلا بدین

اونایے که جلویے شما ادعا میکنن واسه بودن بـآمن دعـآ میکنن ههه

حتیے اگه بهم فوش بدین یا توهین کنین یا تهمت بزنین اسمتون میره اینجا

ادرس وبلاگ:http://logo-felorida.blogfa.com/

 

ـ

توهین کننده گان

اولین دزد

البته ایشون دزدیے که چه عرض کنم توهین هم کرده

ادرس وبلاگش:http://eslamshar.blogfa.com/

ایشون هم دست کمی از بالاییے نداره:http://www.zahraesi.blogfa.com/

ایشون بی احترامیے به حد اکثرا رسونده

برایے دیدنش رویے ادرس زیر کلیک کنین

تاببینین

دیدن عکسش:

من علکیے اینجا ابرویے کسیے رو نمیبرم

امید وارم این براتون درس شده باشه که بهم توهین نکنین

 

ـ